ⴰⵍⵄⵓ

ⴰⵍⵄⵓ

ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵏⵏⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⵉⴳⴻⴹ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵉⴳⴰⵔ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵓⵏⴻⴱⴱⴻⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵢⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏ ⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⵓⵏⴻⵙⴰⵢ ⴰⵎⴻⵣⵔⴰⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵏⴰⴹ ⵜⵔⵉⴱⵓⵍⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵢⵉⴷⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ. ⵉⴵⴵⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵍⴰⵢⴻⵎ ⵓⵒⴻⵔⵔⴻⵣ ⵓⵎⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⴷⵉⵎⵉⵏ (ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵯⴻⵏ ⴰⵢⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰ ) ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ, ⵔⵔⵏⵉ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⵡⵓⵍⵓⴼ ⵢⵉⴷⴰⴳ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉⵎⵉⵔ- ⵜⵉⵔⴰ ⵓⵡⴻⵜⵜⵉ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵢⵉⵔⵎⴰⴷ ⵯⴻⴼ ⵢⵉⵯⴻⵛⵛⵉⵔⴻⵏ ⴰⵡⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⴻⵏ (ⵊⴰⵔ 10 -14) ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ ⵓⵙⴻⴽⴻⵍⵙ ⵢⵉⵏⴰⵙⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⵉⴷⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⴻⵏ ⵟⵟⵔⴰⴱⵍⴻⵙ. ⴰⴽⵜⴰⵢ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ/ⵜⵉⴼⵓⴽⴽⴰⴽⵉⵏ, ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵍⴻoⵡⴰⵢⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵇⴷⵉⵎ (ⵉⵙⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴻⵯⵯⴰⵟ/ⵜⴰⵢⴻⵔⵣⴰ, ⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ...ⴰⵜⴳ).

ⵉⵔⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵚⴰⵔⴻⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵎⴹⵉⵏ ( ⴰⴳⴳⵓⴳ) ⵜⵉⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴼⵉⵔⵓⵙ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19). ⴰⴳⴳⴰⵢ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵅⵅⴷⴻⵎ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⴷ ⵜⵉ/ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ/ⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⵓⵎⴹⵉⵏ (ⵡⴰⵇⵉⵍ ⴼⴰⵢⴱⴻⵔ ⵠⵉⴱⴻⵔ ⵯⴻⵏ ⵡⴰⵜⵙⵙⴰⴱ Wⵀⴰⵜⵙⴰⵒⵒ ⵯⴻⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵉⵟⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵯⴻⵍ ⴽⵓⵍⵍ ⵏⴻⵊⵊⵎⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍⴰⵙ).

ⵉⵡⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ
1. ⵏⴰⵙⵉⴳⴻⴹ ⴷ ⵡⴻⵙⵯⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ.
2. ⴰⵃⴻⵔⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⵒⵒⵔⴻⵣ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴷⵔⴰⵡ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰ/ⵉⵡⴷⴰⵏ.

ⵉⵀⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵔⵎⵓⴷ
- ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵯⴻⴼ ⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ (ⴰⴽⵜⴰⵢ).
- ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵯⴻⴼ ⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ (ⴰⴽⵜⴰⵢ).
- ⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ (ⵎⵓⴱⴰⵢⴻⵍ).
- ⵉⴱⵓⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⵅⵅⵙⴻⵏ ⵉⵒⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⵜⴰⵢⴻⵏ.
- ⴰⵡⴰⵍ ⵯⴻⴼ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⵉⵔⴰⵏ www.infusen.org